PROJEKT "Wifi pre Teba"
Úvod / PROJEKT "Wifi pre Teba"

Flag Counter

PROJEKT "Wifi pre Teba"

 

Názov projektu : Wifi pre Teba

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lazisko, Lazisko 140, 03211 Svätý Kríž

Celkové oprávnené výdavky projektu :             15 000 €

Z toho : výška nenávratný finančný príspevok :   14 250 € - 95 %

              Spolufinancovanie obce :                             750  € - 5 %

Dátum uzatvorenia zmluvy a poskytnutí NFP:

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnuté NFP:

Termín realizácie projektu : 

Číslo zmluvy: Z311071V266

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os: 7, Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1, Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Miesto realizácie projektu : Žilinský kraj

Hlavným cieľom projektu -  je vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného zivota,ktoré poskytne bezpletné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu a minimálnej rýchlosti 30Mbit/s.